గ్లోబల్ శోధన ప్రారంభించలేదు.
ప్రధాన కంటెంటుకు వెళ్ళు

4 కోర్సులు

Yoga for Pain Management
Preview
Preview Course

Preview

Yoga for Pain Management

  Fee - INR 1001 
  Date: Will be notified
  Session Timing: Evening
  2 Days Workshop 

CCAvenue MCPG
Yoga For Stress Management
Preview
Preview Course

Preview

Yoga For Stress Management

  Course Fee - INR 2001 
  Start Date: Starting Soon 
  Session Timing: Monday - Friday, Evening
  5 Days Workshop 
  1 Month of Access

Yoga For COVID Management
Preview
Preview Course

Preview

Yoga For COVID Management

  Course Fee - INR 2001
  Start Date: Starts Soon
  Session Timing: Mon - Fri, Evening
  5 Days Workshop     1 Month of Access

Yoga For Work From Home
Preview
Preview Course

Preview

Yoga For Work From Home

  Course Fee - INR 2000 
  Start Date: 10th Jan, 2022
  Session Timing: 6:00 - 7:30 PM (IST)
  5 Days Workshop    1 Month of Access